بازسازی آری یا خیر

بهترین مصالح برای بازسازی چیست ؟ می صرفه اول بازسازی کنم بعد بفروشم
؟ بهترین تیم بازسازی تو ایران کدومه ؟